Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto
EUR Košík
Slovenský Košík

Záručny a reklamančný poriadok

Záručný a reklamačný poriadok
spoločnosti
KANSKY a.s.
so sídlom Žižkova 9, Bratislava, PSČ 811 09
IČO 48083267

 • Pre označenie tohto dokumentu sa v ďalšom texte používa názov „reklamačný poriadokʺ.
 • Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na zodpovednosť predávajúceho za vady predaného tovaru a vybavovanie nárokov uplatňovaných na základe tohto titulu zo vzťahu podľa obchodných podmienok, pričom tento reklamačný poriadok je súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom na vzťah dopadajú súčasne aj obchodné podmienky.
 • Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru a uplatnenie práv a povinností pri uplatnení nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady tovaru sa riadi ustanoveniami § 619 ods. 1 občianskeho zákonníka.
 • Výrobcom sa podľa tohto reklamačného poriadku rozumie aj dodávateľ predávajúceho. Pokiaľ nie je výrobca a dodávateľ zhodná osoba, považuje sa za výrobcu podľa tohto reklamačného poriadku dodávateľ predávajúci v zmysle predchádzajúcej vety.
 • Tento reklamačný poriadok upravuje rozsah záruky na akosť poskytovanú predávajúcim na predaný tovar a postup predávajúceho pri vybavovaní nárokov z vád tovaru uplatňovaných z titulu kúpnej zmluvy.
 • Po celé trvanie záručnej doby predávajúci, tam kde záruku poskytuje, prijíma záruku v zhodnom rozsahu ako ju predávajúcemu poskytuje výrobca za to, že dodaný tovar bude po záručnú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému alebo v dokumentácii k tovaru vymedzenému účelu.
 • Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené:
  • obvyklým opotrebením, ktoré je dôsledkom obvyklého užívania,
  • užívaním, ktoré je v rozpore s účelovým určením tovaru,
  • nadmerným zaťažovaním tovaru alebo jeho používaním v rozpore s technickou dokumentáciou či inou dokumentáciou, bez ohľadu na to, v akom je jazyku, či všeobecne známymi a prijímanými postupmi,
  • mechanickým poškodením alebo vystavením tovaru neprimeranému pôsobeniu kvapaliny alebo vlhkosti,
  • vnútornými zásahmi, zvlášť tepla,
  • neodbornou manipuláciou, opravou alebo zanedbanou starostlivosťou o tovar,
  • u tovaru predávaného za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola zjednaná nižšia cena
 • Záručná doba a jej rozsah sú určované v dokladoch pripojených k tovaru. V prípade pochybností sa má za to, že záručná doba je 24 mesiacov.
 • Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim preskúmať čo najskôr po prechode nebezpečia na škody na tovare a pokiaľ to nie je možné, potom je povinný tovar preskúmať bez zbytočného odkladu, hneď ako sa tovar dostane do jeho vlastníctva.
 • Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu bezodkladne po spravení prehliadky dodaného tovaru všetky vady, ktoré zistil, resp. ktoré bolo možné zistiť pri odborne spravenej prehliadke.
 • Vady, ktoré existovali v dobe prechodu nebezpečia škody na tovar, avšak prejavili sa neskôr, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu ihneď potom, keď vady mohli byť zistené pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr do troch kalendárnych dní potom, čo sa stali zjavnými.
 • Pri uplatnení nároku vady tovaru musí byť tovar odoslaný do autorizovaného servisu strediska (viď bod 26 tohto záručného a reklamačného poriadku) najneskôr ďalší pracovný deň od dátumu prijatia od konečného spotrebiteľa tak, aby mohla byť reklamácia vybavená do 30 dní. Pokiaľ kupujúci neodošle tovar na posúdenie reklamácie v uvedenej lehote, predlžuje sa 30 dňová lehota na vybavenie reklamácie o dni, ktoré mal byť reklamovaný tovar odoslaný predávajúcemu. Reklamovaný tovar musí byť vždy odoslaný predávajúcemu s týmito dokladmi:
  • Platným záručným listom (ktorý nesmie byť dodatočne prepisovaný ani iným spôsobom upravovaný).
  • Vyplneným dátumom predaja
  • Výrobným číslom (IMEI)
  • Pečiatkou a podpisom predajcu
  • Kópiou dokladu o kúpe
  • Reklamačným protokolom s presným popisom vady tovaru
 • Pri uplatnení nároku kupujúceho na výmenu tovaru alebo vrátenie kúpnej ceny, musí byť reklamovaný tovar zaslaný predávajúcemu najneskôr do 30 dní od poslednej rozhodujúcej udalosti ( dátum ukončenia na poslednom servisnom protokole, vyjadrenie autorizovaného servisného strediska).
 • V dobe žiadosti o odstúpenie od kúpnej zmluvy, musí byť reklamácia v záruke, kým nebude prijatá výrobcom. Výrobok musí byť dodaný kompletne! Dodávateľ rieši túto žiadosť buď vrátením plnej kúpnej ceny tovaru, alebo výmenou za rovnaký výrobok. Rozhodnutie o spôsobe vyriešenia takejto požiadavky je plne na strane dodávateľa.
 • Pri uplatnení nároku na vystavenie dobropisu z dôvodu tretej strany vady tovaru, musí byť táto totožná vada dvakrát už odstránená servisným strediskom predávajúceho a táto tretia vada musí byť posúdená servisným strediskom(diagnostika). Všetky tri protokoly zo servisu a reklamačné protokoly spísané konečným zákazníkom musia byť priložené. Výrobok musí byť dodaný kompletne!
 • Predávajúci si môže dodatočne vyžiadať doklad o kúpe (faktúru), kde je uvedené výrobné číslo (IMEI) daného tovaru.
 • Pri žiadosti o dobropis z dôvodu viacnásobnej vady (nemusí ísť o rovnakú vadu), ale predchádzajúce tri vady a ďalšia vada musí byť uznaná ako oprávnená. Posledná vada musí byť iba posúdená servisným strediskom predávajúceho. Všetky protokoly zo servisu a reklamačné protokoly spísané konečným zákazníkom musia byť priložené. Výrobok musí byť dodaný kompletne!
 • V žiadnom prípade neodporúčame vracať kúpnu cenu konečnému spotrebiteľovi pred obdŕžaním vyjadrenia k uplatneniu reklamácie, alebo pred uplynutím zákonnej lehoty 30 dní na vyriešenie reklamácie. Tovar vám môže byť zaslaný späť, ak bude v autorizovanom servisnom stredisku alebo u predávajúceho zaistené, že sa vada neprejavuje alebo sa nezlučuje so záručnými podmienkami, alebo nie je žiadosť o dobropis z nejakého iného dôvodu oprávnená. Reklamácia Vám potom bude vrátená späť ako neoprávnená!
 • Pri žiadosti o dobropis z dôvodu prekročenia 30 dennej lehoty autorizovaným servisným strediskom pri záručnej oprave je nutné dodať servisný protokol, v ktorom servisné stredisko jasne potvrdzuje prekročenie 30 svojou vinou, alebo z ktorého to vzhľadom k uvedeným údajom (dátum prijatia a ukončenie opravy) jasne vyplýva. V prípade, že tomu tak nie je, je nutné doložiť prepravné doklady, z ktorých bude vina servisného strediska jasne preukázateľná. Výrobok musí byť kompletný!
 • Pri odosielaní príslušenstva do autorizovaného servisného strediska je nutné, aby bol priložený pokladničný doklad a doklad o kúpe od predávajúceho.
 • Vadné príslušenstvo sa nepovažuje za vadu samotného tovaru (telefónu) a spravidla sa rieši výmenou za nový kus daného príslušenstva! Výmena nabíjačky, hands-free, a pod., sa preto nepočíta medzi viacnásobné vady!
 • V prípade, že reklamácia tovaru bude výrobcom alebo autorizovaným servisom odmietnutá ako neoprávnená, je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať úhradu nákladov vynaložených v súvislosti s posúdením vady servisom alebo výrobcom, ako aj ostatných účelne vynaložených nákladov (dopravného či poštového za odoslanie tovaru na posúdenie a pod.)
 • Náklady spojené s prípadným poslaním tovaru predávajúcemu k vybaveniu reklamácie nesie kupujúci.
 • Záručná doba pre nové výrobky Apple nakúpené obchodným partnerom je iba 12 mesiacov odo dňa dodania.
 • Záručná doba pre všetky výrobky, ktoré nie sú predávané ako nové, je 6 mesiacov.
 • Servisné stredisko predávajúceho :
  KANSKY a.s.
  Werferova 1
  040 11 Košice

  Tel: +421 948 080 210 
  e-mail: info@kansky.sk
 • Vadný tovar kupujúci predávajúcemu osobne alebo pošle tovar vlastným nákladom špedičnou firmou. Ak uzná predávajúci reklamáciu, pošle kupujúcemu opravený alebo vymenený tovar na vlastné náklady. Pričom vždy platí, že dôvodnosť reklamácie posudzuje výrobca a jeho rozhodnutie o reklamácii je pre predávajúceho i kupujúceho záväzné.
 • V prípade predpredajnej reklamácie je možné uplatniť nárok iba na tovar, u ktorého od dátumu nákupu od predávajúceho neuplynulo viac ako 30 dní.
 • Predpredajná reklamácia môže byť uplatnená iba pri splnení týchto podmienok:
  • V reklamovanom tovare (telefón) nesmú byť uložené žiadne dáta
  • Záručný list musí byť priložený a nevyplnen
  • Tovar musí byť kompletný a v originálnom balení
  • Tovar nesmie javiť žiadne známky používania a musí mať nalepené pôvodné ochranné fólie
  • Musí byť priložený reklamačný protokol s presným popisom závady
 • Predpredajná reklamácia musí byť uplatnená tak, že tovar bude poslaný do autorizovaného servisu predávajúceho (viď hore). Pokiaľ pôjde o neodstrániteľnú vadu, tovar bude vymenený za nový, prípadne bude vystavený dobropis. O spôsobe riešenia predpredajnej reklamácie rozhodne predávajúci. V prípade, že predávajúcemu nebude poslaný reklamovaný tovar v kompletnom a originálnom balení, môže predávajúci odoslať reklamovaný tovar späť kupujúcemu na jeho náklady bez vyriešenia reklamácie.
 • Všetky reklamačné nároky je potrebné posielať k vybaveniu reklamácie na adresu autorizovaného servisu predávajúceho (viď bod 25. tohto poriadku).
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.
 •